Arbejde i ejerforeningen

De nylige igangsatte ændringer, som foretages på arbejdsweekender, har afstedkommet en del debat i ejerforeningen. Bestyrelsen føler derfor at der er behov for at belyse sagen og informere om tiltagene og baggrunden for disse.

På sidste generalforsamling, blev det på baggrund af forslag om opsætning af en legegynge vedtaget at nedsætte et udvalg og via tildeling af budget give mandat til denne til at arbejde videre med et mere konkret oplæg og plan over ”grønne områder” på ejendommen.

eag-gf

Udvalget har arbejdet meget hårdt og effektivt på det konkrete oplæg og været åben for alles forslag, men naturligvis under det givne mandat og den forudsætning af tiltagene skulle kunne iværksættes dette år.

En grundforudsætning for udvalgets arbejde blev vedtaget på første møde og bestod i, at udvalgets enkelte medlemmer skulle sikre forankring blandt øvrige beboere ved kontakt til og med disse.

Således ville forskellige blokke og grupperinger blive repræsenteret og gruppen supplerede sig også med et ekstra medlem som yderligere kunne understøtte processen.

Citat fra møde- og arbejdsdokumentet i gruppen:

Arbejdsform:

Der arbejdes uformelt og åbent men dog styret. Udvalget har sammensætning som fremgår af generalforsamlings referatet – dog indhentes løbende input og dialog med andre beboere bl.a. via mailen dgg@ag-net.dk. Undervejs dokumenteres ideer og drøftelser i kort form.

Efter hvert møde i udvalget har der været taget noter og sendt opdaterede tegninger med forslag og identificere ønsker og behov rundt til hele gruppen.

Gruppen identificerede i løbet af sit arbejde følgende behov og ønsker:

 • Ønske om mere leg, flere muligheder og bedre faciliteter
 • Ønske om begrænsning af gener fra gril-os
 • Ønske om begrænsning af indbliks og støjgener, herunder minimering af særligt boldspil i midterarealet og ophold meget tæt på vinduerne i stuen
 • Ønske om sikker leg og overblik over børnene + holde dem “inde”
 • Stadigt ønske om et stort samlet grønt område til bl.a. kongespil og opsætning af festteltet.
 • Ønske om flere “små” steder at opholde sig

Ydermere identificere udvalget nogle forudsætninger for arbejdet:

 • Være fremtidssikrede i vores valg
 • Være realistiske og økonomisk bevidste
 • Muligt at vedligeholde

På baggrund af drøftelser i udvalget og efter afholdelse af to idémøder og to konkretiseringsmøder udarbejdede udvalget en samlet tegning med motivationer som efterfølgende blev afleveret og fremlagt for bestyrelsen.

Bestyrelsen så ingen problemer i umiddelbart at iværksætte udvalget forslag:

 • Da ændringerne, hver for sig og samlet, efter bestyrelsens vurdering ikke er i nærheden af at kunne betagtes som ”væsentlig forandring af fælles bestanddele og tilbehør” (vedtægternes §2, stk. 2). Bemærk at paragraffen er generelt formuleret og ikke specifikt forholder sig til  “fællesarealet” som et rundsendt brev anfører.
 • Da bred beboerrepræsentation via udvalget således var sikret, samtidig med at forslaget konkret imødekom mange ønsker
 • og da iværksættelse ikke ville have økonomiske konsekvenser udover det allerede givne generalforsamlingsmandat.
 • og endelig da forslaget i forhold til andre tidligere tiltag – forhøjelse af hække rundt om ejerforeningen, blænding af vandhaner, overgang til fjernevarme vurderes som uproblematisk.

Gruppens samlede forslag ses herunder med motivationer for det enkelte tiltag.

Med baggrund i debatten, som kommer bag på os, da den bl.a. er iværksat af nogle af udvalgets medlemmer, inviterer bestyrelsen derfor til informations- og dialog møde tirsdag den 23. september kl. 19:30

Her vil bestyrelsen gennemgå de planlagte ændringer og deres motivation samt svare på spørgsmål.

Vi håber på at alle beboere vil kigge den motiverede projekttegning igennem forud og også vurdere i forhold til helhed og de fordele som tiltagene vil give os alle!

DGG v0_13

Bemærk at tegningen er en arbejdstegning / princip tegning.

F.eks. er det ikke tanken at indkøbe alle bord/bænke sæt men tegningen angiver mulige placeringer. Røde streger også ved indgangen ved storskrald.

 

Udgivet i Information | Kommentarer slået fra

Velkommen

- til Ejerforeningen Aldershvilevej 115-125 / Godtgemt 1-7. Beliggende i Bagsværd, tæt på S-station, skov og Bagsværd sø finder du 93 ejerlejligheder i størrelser fra ca. 45 til 100 m2.

På disse sider vil du finde information om og for ejerforeningen – både til nuværende og nye beboere.

Kommentarer er yderst velkomne, benyt venligst linket “Kontakt” i menuen.

Udgivet i Information | Kommentarer slået fra